ماهان فنر

مقالات

فنرکششی چیست

فنر کششی: برای کار با بار کششی طراحی شده است، به همین دلیل هنگامی که بار به آن اعمال می شود-فنرعملکرد پیدا میکند.

۱۴:۰۱
۲۵ / ۵ / ۱۳۹۹